ยินดีตอนรับคับที่เยียมชม

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

บทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกและป่าไทย

ชมรมอนุรักษ์นกและป่าไทย
ชมรมอนุรักษ์นกและป่าไทย เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ โดยการรวมกลุ่มของนิสิตคณะวนศาสตร์ในเวลานั้น และได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเป็นวิทยากรนำดูนก ศึกษาวิชาการเกี่ยวกับนกและป่าไม้ จนในที่สุดได้พัฒนาการทำงานออกมาสู่ในภาคประชาชน บุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มนิสิต นักศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗
ความเป็นมาชมรมอนุรักษ์นกและป่าไทย
วัตถุประสงค์ของชมรม
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑ โดย ชมรมอนุรักษ์นกและป่าไทย แก้ไขล่าสุด ๑ มีนาคม ๒๕๕๑
๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักธรรมชาติ
๒. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์นกและป่าไทย
๓. เพื่อศึกษา วิจัยข้อมูลพื้นฐาน องค์ความรู้ และแนาวทางการอนุรักษ์นกป่าประจำถิ่นที่มีสถานภาพถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์
๔. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์นกและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้นกและชุมชนสามารถใช้ป่าร่วมกันได้อย่างยาวนานที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น